DPlayer

DPlayer

2024年01月18日 作者头像 作者头像 泽泽社长 编辑

评论

0 Count

DPlayer

DPlayer for typecho视频播放器插件。

下载

使用方式

下载后将文件夹名改为DPlayer上传启用即可

默认不自动播放,弹幕不开启

[dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg"/]

开启弹幕

[dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg" danmu="true"/]

开启自动播放

[dplayer url="http://xxx.com/xxx.mp4" pic="http://xxx.com/xxx.jpg" autoplay="true"/]

FAQ

Pjax页面切换?
重新加载播放器回调函数

loadDPlayer();